Genieten in Andalusië
Wonen, werken, studeren of op vakantie in Andalusië
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hier vind je de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt aangegeven wat je wel en niet mag doen als je de website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of producten die de website GenieteninAndalusie.nl biedt.

Artikel 1: Definities

  1. Website: GenieteninAndalusie.nl. 
  2. Website-eigenaar: Global Travel Marketing B.V, eigenaar en beheerder van GenieteninAndalusie.nl. Gevestigd te Velserbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86243713.
  3. Bezoeker: Degene die de Website uitsluitend bezoekt, geen diensten afneemt of op andere wijze bijdraagt aan de Website.  
  4. Gebruiker: Degene die de Website bezoekt,  diensten afneemt van de Website-eigenaar of op een andere wijze bijdraagt aan de Website.
  5. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen de Website-eigenaar en de Gebruiker, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
  6. Abonnement: De Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Website-eigenaar voor levering van diensten in ruil voor betaling.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt.
  2. Als Gebruiker bepalingen of voorwaarden wenst op te nemen die afwijken, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor de Website-eigenaar slechts bindend als deze door Website-eigenaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Door de Website te bezoeken, bij te dragen aan de Website en/of gebruik te maken van de diensten die de Website-eigenaar via de Website aanbiedt, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord wilt gaan, dien je de Website niet te gebruiken.

Artikel 4: Gebruik van Inhoud

Alle inhoud op de Website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website-eigenaar. Indien de Website-eigenaar voor bepaalde content een niet-exclusieve licentie heeft, is toestemming van de eigenaar vereist.

Artikel 5: Gebruikersbijdragen

Gebruiker kan bijdragen aan de Website in overeenstemming met de geldende regels. De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 6: Privacy

Zowel Gebruiker als Bezoeker begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik van de Website onderhevig is aan de Privacyverklaring. Deze is te vinden op de Website.

Artikel 7: Beperking van Aansprakelijkheid

De Website-eigenaar is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met het gebruik van de Website door Gebruiker of Bezoeker.

Artikel 8: Abonnementen

8.1 Service

De Website-eigenaar biedt de Gebruiker de mogelijkheid één of meerdere diensten af te nemen, al dan niet in abonnementsvorm. Er zijn verschillende pakketten en modules mogelijk. De keuze wordt vastgelegd in een Overeenkomst. Eénmalige diensten zijn de emigratieverhalen en artikelen over een bedrijf, gemaakt door de Website-eigenaar.

8.1 Abonnement

Abonnementen hebben betrekking op terugkerende modules zoals een blogmodule en opname in de Bedrijfsgids Andalusië.

De duur en de kosten van het Abonnement worden gespecificeerd in de Overeenkomst op het moment van het aangaan van het Abonnement. Het Abonnement wordt op de verlengdatum stilzwijgend verlengd.

8.2 Factureren en betaling

De Gebruiker ontvangt een maand voor de verlengdatum, een factuur. De Gebruiker stemt ermee in om de verschuldigde bedragen tijdig te betalen om onderbreking van de service te voorkomen.

8.3 Opzegging en Beëindiging

De Gebruiker kan het Abonnement opzeggen tot 1 maand voor de verlengdatum.

De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor een Abonnement te beëindigen als de Gebruiker zich niet houdt aan de geldende voorwaarden.

8.4 Wijzigingen in het Abonnement

De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om abonnementsvoorwaarden, tarieven of andere details te wijzigen. De betreffende Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

8.5 Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en actuele informatie voor levering en facturering.

De Gebruiker dient de Website-eigenaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in contactgegevens of betaalmethoden.

Artikel 9: Account

9.1 Aanmaken van een account

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Website-eigenaar dient de Gebruiker een account aan te maken. Door een account op de Website, aan te maken, stemt Gebruiker in met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van de website. 

9.2 Juiste Informatie

Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en actuele informatie tijdens het registratieproces. Onjuiste gegevens kunnen leiden tot opschorting of beëindiging van het account.

9.3 Accountgegevens

Gebruiker is verplicht de accountgegevens veilig te bewaren en mag deze niet delen met anderen. De Website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot het account als gevolg van nalatigheid van de Gebruiker.

9.4 Minderjarigen

Het aanmaken van een account op de Website is beperkt tot personen die de wettelijke meerderjarig zijn. Minderjarigen mogen geen account aanmaken zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

9.5 Gebruikersnaam en Wachtwoord

Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van gebruikersnaam en wachtwoord. Bij vermoeden van ongeoorloofde toegang moet de Gebruiker dit onmiddellijk melden aan de Website-eigenaar.

9.6 Gebruiksdoeleinden

Accounts mogen alleen worden gebruikt ter promotie van het eigen bedrijf op de Website, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en mogen niet worden gedeeld, verhuurd of verkocht aan derden.

9.7 Schorsing of Beëindiging

De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om accounts te schorsen of te beëindigen bij schending van de Algemene Voorwaarden, onwettig gedrag of om veiligheidsredenen.

9.8 E-mailcommunicatie

Door een account aan te maken, stemt de Gebruiker in met het ontvangen van relevante e-mails, app-berichten of telefoonberichten met betrekking tot het account en de diensten van de Website-eigenaar.

9.9 Privacy

Accountgegevens worden behandeld volgens de Privacyverklaring, die beschikbaar is voor raadpleging op de Website.

Artikel 10: Teksten & Foto’s

10.1 Eigendom

Gebruiker behoudt het eigendom van de teksten en foto’s die Gebruiker op de Website plaatst of aan de Website-eigenaar beschikbaar stelt. Door plaatsing of beschikbaar stellen van teksten en foto’s geeft Gebruiker aan de Website-eigenaar een voor de teksten en foto’s een niet-exclusieve licentie.

10.2 Nauwkeurigheid

Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de geplaatste teksten en foto’s. De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om inaccuraat, beledigend of anderszins ongepast materiaal te verwijderen.

10.3 Auteursrechten

Gebruiker dient ervoor te zorgen dat geplaatste teksten en foto’s geen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. De Website-eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke inbreuken.

10.4 Aansprakelijkheid

Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de door de Gebruiker geplaatste content. De Website-eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van de geplaatste teksten en foto’s.

10.5 Privacy

Geplaatste teksten en foto’s kunnen worden weergegeven op de Website en social media en zijn toegankelijk voor andere gebruikers en bezoekers conform de Privacyverklaring van de Website.

10.6 Verboden Inhoud

Gebruiker mag geen teksten of foto’s plaatsen die racistisch, seksistisch, aanstootgevend, illegaal of in strijd met geldende wetgeving zijn.

10.7 Rechten van de Website-eigenaar

De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om geplaatste teksten en foto’s te modereren, aan te passen of te verwijderen indien deze in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of wetgeving.

10.8 Duur van Publicatie

De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om geplaatste teksten en foto’s op elk moment te verwijderen of aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving.

10.9 Gebruik in Promotiemateriaal

Door content te plaatsen op de Website of beschikbaar te stellen aan de Website-eigenaar, stemt Gebruiker ermee in dat de Website-eigenaar deze content kan gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals op sociale media of in nieuwsbrieven.

Artikel 11: Gids Andalusië

11.1 Informatiebron

De Gids Andalusië op de Website dient als informatieve bron voor Bezoeker en Gebruiker die op zoek zijn naar bedrijfsinformatie.

11.2 Nauwkeurigheid

Hoewel de Website-eigenaar streeft naar nauwkeurigheid, kan de verstrekte informatie in de Gids Andalusië onderhevig zijn aan wijzigingen. Bezoeker of Gebruiker wordt aangeraden de informatie te verifiëren vóór het nemen van een beslissing op basis van de gegeven informatie.

11.3 Externe Links

De Gids Andalusië kan links bevatten naar externe websites. De Website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze externe sites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

11.4 Gebruik van Informatie

De Bezoeker of Gebruiker stemt ermee in de verstrekte bedrijfsinformatie in de gids uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Website-eigenaar.

11.5 Beperkte Aansprakelijkheid

De Website-eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van de Gids Andalusië of de verstrekte informatie.

11.6 Aanbevelingen

De vermelding van een bedrijf in de Gids Andalusië vormt geen goedkeuring of aanbeveling door de Website-eigenaar. De Bezoeker of Gebruiker wordt geadviseerd zelfstandig onderzoek te doen vóór gebruik te maken van de diensten van een vermeld bedrijf.

11.7 Gebruikersrecensies

Gebruikersrecensies en beoordelingen in de Gids Andalusië zijn subjectief en vertegenwoordigen de mening van individuele gebruikers. De Website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikersrecensies.

11.8 Privacy

Het gebruik van de Gids Andalusië is onderhevig aan de Privacyverklaring van de Website, die beschikbaar is voor raadpleging op de website.

Artikel 12: Facturatie & Betalingen

12.1 Facturering

Door het plaatsen van een bestelling op de Website gaat de Gebruiker akkoord met de betalingsverplichting en de Algemene Voorwaarden.

12.2 Betaalmethoden

De Website-eigenaar accepteert betalingen via de aangeboden betaalmethoden, zoals creditcards, bankoverschrijvingen of andere geaccepteerde elektronische betalingsmiddelen.

12.3 Betalingstermijn

Betalingen dienen te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur of tijdens het afrekenproces.

12.4 Prijsstelling

De prijzen voor producten of diensten zijn zoals vermeld op de Website op het moment van aankoop, of in het aanbod per mail. Eventuele prijswijzigingen worden vooraf gecommuniceerd.

12.5 Belastingen

Prijzen zijn exclusief belastingen, tenzij anders vermeld. Gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele belastingen of heffingen die van toepassing zijn op de aankoop.

12.6 Valuta

Betalingen worden verwerkt in euro’s, zoals vermeld op de factuur of tijdens het afrekenproces, tenzij anders overeengekomen.

12.7 Restituties

Restituties vinden alleen plaats in het geval van overlijden of bedrijfsbeëindiging en betreft uitsluitend het abonnementsgeld naar rato voor de maanden tot verlengdatum. Eénmalig in rekening gebrachte kosten vallen hier buiten.

12.8 Veiligheid

Betalingsgegevens worden veilig verwerkt volgens geldende beveiligingsstandaarden. De Website slaat geen financiële gegevens van Gebruiker op.

12.9 Incassokosten

Bij niet-tijdige betaling kan de website incassokosten in rekening brengen conform wettelijke bepalingen.

12.10 Aansprakelijkheid

De Website-eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van betalingshandelingen, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

12.11 Privacy

Betalingsgegevens worden behandeld volgens de Privacyverklaring van de Website, die beschikbaar is voor raadpleging op de Website.

Artikel 13: Inbreuk Auteursrecht

13.1 Melding van Inbreuk

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoeken de Gebruiker en Bezoeker hetzelfde te doen. Als je van mening bent dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal op de Website wordt gebruikt op een manier die inbreuk maakt op je auteursrechten, vragen we je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13.2 Meldingsprocedure

Stuur een schriftelijke melding van de vermeende inbreuk naar onze de Website-eigenaar. Zorg ervoor dat je melding de benodigde informatie bevat, zoals beschreven in de toepasselijke wetgeving.

13.3 Verwijdering of Uitschakeling

Na ontvangst van een geldige melding zal de Website-eigenaar prompt handelen om het betwiste materiaal te verwijderen of de toegang ertoe uit te schakelen, afhankelijk van de toepasselijke wetten en voorschriften.

13.4 Tegenaanklacht

Als de Gebruiker, die het materiaal geplaatst heeft,  van mening is dat het materiaal ten onrechte is verwijderd of uitgeschakeld, kan gebruiker een tegenaanklacht indienen bij de Website-eigenaar. Een tegenaaklacht dient schriftelijk te worden ingediend en bevat specifieke details met betrekking tot de tegenaanklacht. Vervolgens wordt getracht in overleg met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. 

13.5 Herhaalde Inbreuk

Bij herhaalde inbreuk van een Gebruiker kan de toegang tot de diensten van de Website-eigenaar beëindigd worden.

De Website-eigenaar neemt inbreuken op auteursrecht serieus en streeft naar een eerlijke en snelle afhandeling van dergelijke zaken.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Definitie Overmacht

Onder “overmacht” wordt verstaan elke situatie waarin de Website-eigenaar niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst na te komen als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, oorlogen, overheidsmaatregelen, technische storingen en andere onvoorziene gebeurtenissen.

14.2 Vrijstelling van Aansprakelijkheid

In geval van overmacht is de Website-eigenaar niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst. De verplichtingen van Website-eigenaar worden opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt.

14.3 Mitigatie van Gevolgen

In het geval van overmacht zal Website-eigenaar zich inspannen om de gevolgen van dergelijke overmacht zoveel mogelijk te beperken en alle redelijke inspanningen leveren om haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst na te komen zodra de overmachtssituatie is beëindigd.

14.4 Kennisgeving

In het geval van overmacht zal de Website-eigenaar de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de situatie en de verwachte duur van de opschorting van haar verplichtingen.

14.5 Opschorting en Beëindiging

Als de overmachtssituatie langer duurt dan een redelijke periode, hebben zowel de Website-eigenaar als de gebruiker het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15: Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, abonnementen en leveringen van de Website-eigenaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

In geval van geschillen of interpretatie van deze voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de rechtbank in Haarlem.

Artikel 16: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen treden in werking zodra deze op de website zijn gepubliceerd

Algemene Voorwaarden Versie 0.1 – 12 december 2023